Τι είναι η Επιληπτική Κρίση; Συμπτώματα – Αντιμετώπιση

Πίνακας Περιεχομένων

Η επιληπτική κρίση είναι μια περίοδος συμπτωμάτων από ανώμαλη εγκεφαλική δραστηριότητα

Η επιληπτική κρίση είναι μια κατάσταση που προκαλείται από ανώμαλη εκφόρτιση νευρικής δραστηριότητας στον εγκέφαλο. Στην ανάλυση αυτή, θα εξετάσουμε τους βασικούς μηχανισμούς που προκαλούν γενικευμένες απουσιαστικές επιληπτικές κρίσεις (Snead, 1995), τους παράγοντες που σχετίζονται με την απώλεια συνείδησης (Blumenfeld, 2005), καθώς και την παθοφυσιολογία, τις συννοσηρότητες και τη θεραπεία τους (Crunelli et al., 2020). Επιπλέον, θα παρουσιαστεί μια σύντομη ιστορική αναδρομή στις τυπικές απουσιαστικές κρίσεις (Brigo et al., 2018).

Οι επιληπτικές κρίσεις είναι μια πολύπλοκη νευρολογική κατάσταση με σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Παρά τις πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα και τη θεραπεία, πολλές πτυχές της νόσου παραμένουν ανεξερεύνητες. Οι γενικευμένες απουσιαστικές επιληπτικές κρίσεις, χαρακτηριστικές της παιδικής απουσίας επιληψίας, είναι ένας ιδιαίτερος τύπος που απαιτεί προσεκτική μελέτη. Στο άρθρο αυτό, θα αναλύσουμε σε βάθος τους υποκείμενους μηχανισμούς, τις κλινικές εκδηλώσεις και τις θεραπευτικές προσεγγίσεις των απουσιαστικών επιληπτικών κρίσεων, συνδυάζοντας τα ευρήματα πρόσφατων ερευνών με ιστορικά δεδομένα.

 

Βασικοί Μηχανισμοί Γενικευμένων Απουσιαστικών Επιληπτικών Κρίσεων

Οι γενικευμένες απουσιαστικές επιληπτικές κρίσεις χαρακτηρίζονται από σύντομες, υποτροπιάζουσες περιόδους απώλειας συνείδησης και αδρανούς συμπεριφοράς. Αυτός ο τύπος κρίσης συνδέεται στενά με την παιδική απουσία επιληψίας και απαιτεί προσεκτική κατανόηση των υποκείμενων νευροβιολογικών μηχανισμών.

 

Βασική Παθοφυσιολογία

 • Οι απουσιαστικές κρίσεις προκαλούνται από ανώμαλη, συγχρονισμένη νευρωνική δραστηριότητα στο κορτικο-θαλαμο-κορτικό κύκλωμα του εγκεφάλου (Snead, 1995).
 • Αυτό το κύκλωμα περιλαμβάνει τον φλοιό του εγκεφάλου, τον θάλαμο και τις συνδέσεις μεταξύ τους.
 • Η υπερδιεγερσιμότητα των νευρώνων στο κορτικο-θαλαμικό δίκτυο οδηγεί σε ανώμαλες, συγχρονισμένες εκφορτίσεις που διαδίδονται σε ολόκληρο τον εγκέφαλο.

 

Ρόλος του Θαλάμου

 • Ο θάλαμος διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην έναρξη και τη διατήρηση των απουσιαστικών κρίσεων (Crunelli et al., 2020).
 • Οι νευρώνες του θαλάμου εμφανίζουν ανώμαλη διεγερσιμότητα και ρυθμική δραστηριότητα burst κατά τη διάρκεια των κρίσεων.
 • Αυτή η διαταραχή στη λειτουργία του θαλάμου διαταράσσει τη φυσιολογική ροή πληροφοριών μεταξύ φλοιού και υποφλοιωδών περιοχών.

 

Γαμμα-αμινοβουτυρικό Οξύ (GABA)

 • Το GABA είναι ο κύριος ανασταλτικός νευροδιαβιβαστής στον εγκέφαλο και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις απουσιαστικές κρίσεις.
 • Η ανεπάρκεια του GABA ή η δυσλειτουργία των GABA-εργικών νευρώνων έχει συσχετιστεί με την παθογένεση των κρίσεων (Snead, 1995).
 • Ορισμένες θεραπείες στοχεύουν στην ενίσχυση της GABA-εργικής νευροδιαβίβασης για τον έλεγχο των κρίσεων.

Η κατανόηση αυτών των βασικών μηχανισμών είναι καίρια για την ανάπτυξη αποτελεσματικών θεραπευτικών παρεμβάσεων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με απουσιαστικές επιληπτικές κρίσεις.

Απώλεια Συνείδησης κατά τις Απουσιαστικές Επιληπτικές Κρίσεις

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές κλινικές εκδηλώσεις των απουσιαστικών επιληπτικών κρίσεων είναι η παροδική απώλεια συνείδησης. Αυτό το φαινόμενο έχει απασχολήσει εκτενώς την επιστημονική κοινότητα, καθώς η συνείδηση αποτελεί μία από τις πιο περίπλοκες λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου.

 

Νευροβιολογικοί Μηχανισμοί Απώλειας Συνείδησης

 • Σύμφωνα με τον Blumenfeld (2005), η απώλεια συνείδησης κατά τις απουσιαστικές κρίσεις σχετίζεται με διαταραχές στα εγκεφαλικά δίκτυα που ελέγχουν την εγρήγορση και την προσοχή.
 • Οι ανώμαλες εκφορτίσεις νευρώνων στο κορτικο-θαλαμο-κορτικό κύκλωμα διαταράσσουν τη φυσιολογική ροή πληροφοριών προς και από τον φλοιό του εγκεφάλου.
 • Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της συνειδητής επεξεργασίας και την προσωρινή αποσύνδεση από το περιβάλλον.

 

Κλινικές Εκδηλώσεις

Κατά τη διάρκεια μιας απουσιαστικής κρίσης, ο ασθενής:

 • Μοιάζει αποδεσμευμένος από το περιβάλλον και δεν ανταποκρίνεται σε ερεθίσματα.
 • Παρουσιάζει στοματική αυτοματισμό, όπως κινήσεις των χειλιών ή μάσημα.
 • Ενδέχεται να εμφανίσει μικρές κλονικές κινήσεις των βλεφάρων ή του άνω άκρου.
 • Η κρίση διαρκεί συνήθως λίγα δευτερόλεπτα έως ένα λεπτό περίπου.

Μετά το πέρας της κρίσης, ο ασθενής επανέρχεται στην κανονική του κατάσταση, χωρίς να θυμάται την επεισοδιακή περίοδο ή να έχει υπολειμματικά συμπτώματα.

Η κατανόηση των μηχανισμών που οδηγούν στην προσωρινή αυτή “αποσύνδεση” από τη συνείδηση είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων θεραπευτικών προσεγγίσεων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με απουσιαστικές επιληπτικές κρίσεις.

 

Παθοφυσιολογία, Συννοσηρότητες και Θεραπεία Απουσιαστικών Επιληπτικών Κρίσεων

Η κατανόηση της πολύπλοκης παθοφυσιολογίας των απουσιαστικών επιληπτικών κρίσεων είναι καίριας σημασίας για την αποτελεσματική διαχείριση και θεραπεία της νόσου. Επιπλέον, η αντιμετώπιση των συχνών συννοσηροτήτων αποτελεί πρόκληση για τους επαγγελματίες υγείας.

 

Παθοφυσιολογικοί Μηχανισμοί στην Επιληπτική Κρίση

 • Όπως τονίζουν οι Crunelli et al. (2020), οι απουσιαστικές κρίσεις προκύπτουν από δυσλειτουργία του κορτικο-θαλαμο-κορτικού δικτύου στον εγκέφαλο.
 • Η υπερδιέγερση των νευρώνων του θαλάμου και η ανεπαρκής ανασταλτική δράση του GABA οδηγούν σε ανώμαλες, συγχρονισμένες εκφορτίσεις.
 • Αυτή η παθολογική νευρωνική δραστηριότητα διαδίδεται στο κορτικό-θαλαμικό κύκλωμα, προκαλώντας τις χαρακτηριστικές κλινικές εκδηλώσεις.

 

Συννοσηρότητες

Οι απουσιαστικές επιληπτικές κρίσεις συχνά συνυπάρχουν με άλλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές, όπως:

 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Διαταραχές αυτιστικού φάσματος
 • Κοινωνικο-συναισθηματικές δυσκολίες

Η αντιμετώπιση αυτών των συννοσηροτήτων είναι εξίσου σημαντική με τη θεραπεία των κρίσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

 

Θεραπευτικές Προσεγγίσεις

 • Τα αντιεπιληπτικά φάρμακα αποτελούν τη βασική θεραπεία για τον έλεγχο των απουσιαστικών κρίσεων.
 • Η βαλπροϊκή οξύ, η λαμοτριγίνη και η ετοσουξιμίδη είναι μερικά από τα πιο αποτελεσματικά φάρμακα σε αυτόν τον τύπο επιληψίας.
 • Σε ανθεκτικές περιπτώσεις, εναλλακτικές θεραπείες όπως η κέτογονική δίαιτα ή η νευροχειρουργική επέμβαση μπορεί να εξεταστούν.
 • Η συνδυαστική θεραπεία με ψυχολογική υποστήριξη και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων.

Η διεπιστημονική προσέγγιση και η εξατομικευμένη θεραπεία είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική διαχείριση των απουσιαστικών επιληπτικών κρίσεων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

 

Ιστορική Ανασκόπηση των Τυπικών Απουσιαστικών Επιληπτικών Κρίσεων

Οι απουσιαστικές επιληπτικές κρίσεις, γνωστές και ως “petit mal”, έχουν απασχολήσει την ιατρική κοινότητα για αιώνες. Μια ανατρεχούσα ματιά στην ιστορία τους αποκαλύπτει τις προοδευτικές εξελίξεις στην κατανόηση και τη διαχείριση αυτής της πολύπλοκης νευρολογικής διαταραχής.

 

Πρώιμες Περιγραφές και Ονοματολογία

 • Οι πρώιμες αναφορές σε κρίσεις με απώλεια συνείδησης χρονολογούνται από την αρχαιότητα, αλλά η συστηματική μελέτη τους ξεκίνησε κατά τον 16ο αιώνα (Brigo et al., 2018).
 • Ο όρος “petit mal” (μικρό κακό) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1705 για να διαχωρίσει αυτές τις σύντομες κρίσεις από τις πιο σοβαρές τονικο-κλονικές κρίσεις (“grand mal”).

 

Σύγχρονη Κατανόηση και Ταξινόμηση

 • Η εισαγωγή της ηλεκτροεγκεφαλογραφίας (ΗΕΓ) τον 20ό αιώνα επέτρεψε την καταγραφή των χαρακτηριστικών εγκεφαλικών κυμάτων κατά τις απουσίες.
 • Η Διεθνής Ταξινόμηση των Επιληπτικών Κρίσεων και των Επιληψιών της ILAE (2017) κατέταξε τις απουσιαστικές κρίσεις ως γενικευμένες μη συνειδητές κρίσεις.

 

Κλινικά Χαρακτηριστικά

Οι τυπικές απουσιαστικές επιληπτικές κρίσεις παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Σύντομη διάρκεια (5-30 δευτερόλεπτα)
 • Απότομη έναρξη και λήξη
 • Στοματική αυτοματία και ελαφρύ τρεμούλιασμα των βλεφάρων ή του άνω άκρου
 • Χαρακτηριστική εικόνα στο ΗΕΓ με γενικευμένα σύμπλοκα βραδέων κυμάτων 3 Hz

Παρά τις πρόσφατες επιστημονικές ανακαλύψεις, πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα σχετικά με τους βαθύτερους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των απουσιαστικών κρίσεων. Η συνεχής έρευνα είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της κλινικής πρακτικής και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

 

Επίλογος

Οι απουσιαστικές επιληπτικές κρίσεις αποτελούν μια περίπλοκη και ιδιαίτερη μορφή επιληψίας που επηρεάζει σημαντικά την καθημερινή ζωή των ασθενών. Η ανάλυσή μας ανέδειξε τους πολύπλοκους νευροβιολογικούς μηχανισμούς που υποβόσκουν σε αυτές τις εκδηλώσεις, καθώς και τις προκλήσεις στην αποτελεσματική διαχείρισή τους. Παρά την πρόοδο της επιστήμης, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την πληρέστερη κατανόηση και την ανάπτυξη βελτιωμένων θεραπευτικών στρατηγικών. Η διεπιστημονική προσέγγιση και η εξατομικευμένη φροντίδα αποτελούν κλειδιά για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με απουσιαστικές κρίσεις.

gnosiatriki.gr

 

Βιβλιογραφία

 • OC Snead III – Annals of Neurology: Official Journal of the …, 1995 onlinelibrary.wiley
 • H Blumenfeld – Progress in brain research, 2005 – Elsevier sciencedirect
 • V Crunelli, ML Lőrincz, C McCafferty, RC Lambert… – Brain, 2020 academic.oup
 • F Brigo, E Trinka, S Lattanzi, NL Bragazzi, R Nardone… – Epilepsy & Behavior, 2018 – Elsevier sciencedirect

 

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η επιληπτική κρίση;

Η επιληπτική κρίση είναι μια αιφνίδια, ανεξέλεγκτη ηλεκτρική διαταραχή στον εγκέφαλο που μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στη συμπεριφορά, στις κινήσεις ή στα συναισθήματα, και μερικές φορές απώλεια συνείδησης. Οι κρίσεις ποικίλλουν σε ένταση, από σύντομες απώλειες προσοχής ή μυϊκούς σπασμούς, μέχρι σοβαρές και παρατεταμένες σπασμωδικές κινήσεις. Είναι σημαντικό να αναζητήσετε ιατρική συμβουλή από έναν γιατρό για τη σωστή διάγνωση και θεραπεία.

Ποια είναι τα συμπτώματα μιας επιληπτικής κρίσης;

Τα συμπτώματα μιας επιληπτικής κρίσης μπορεί να περιλαμβάνουν: προσωρινή σύγχυση, απώλεια συνείδησης ή αναισθησία, ανεξέλεγκτες κινήσεις των άκρων, άκαμπτο σώμα, απώλεια ελέγχου της ουροδόχου κύστης ή του εντέρου, και ξαφνικά, ασυνήθιστα συναισθήματα ή αισθήσεις (όπως φόβος, άγχος ή déjà vu). Αν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα, συμβουλευτείτε άμεσα γιατρό για αξιολόγηση.

Πόσο συχνά συμβαίνουν οι επιληπτικές κρίσεις;

Η συχνότητα των επιληπτικών κρίσεων ποικίλλει από άτομο σε άτομο. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να έχουν λιγότερες από μία το χρόνο, ενώ άλλοι μπορεί να βιώνουν πολλές κρίσεις την ημέρα. Η συχνότητα μπορεί επίσης να επηρεαστεί από παράγοντες όπως το στρες, η έλλειψη ύπνου, η ασθένεια ή ακόμη και το άναμμα φώτων. Είναι σημαντικό να συζητήσετε το ιστορικό των κρίσεών σας με έναν γιατρό για να καθορίσετε την καλύτερη πορεία θεραπείας.

Ποια είναι τα αίτια της επιληψίας;

Η επιληψία μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες, όπως γενετικές διαταραχές, τραυματισμούς στο κεφάλι, όγκους στον εγκέφαλο, εγκεφαλικά επεισόδια, λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος (όπως μηνιγγίτιδα), αναπτυξιακές ανωμαλίες ή διαταραχές του μεταβολισμού. Σε πολλές περιπτώσεις, το ακριβές αίτιο είναι άγνωστο. Ένας γιατρός μπορεί να διενεργήσει εξετάσεις για να προσδιορίσει την υποκείμενη αιτία και να προτείνει την κατάλληλη θεραπεία.

Πώς διαγιγνώσκεται η επιληψία;

Η διάγνωση της επιληψίας συνήθως γίνεται από έναν νευρολόγο, με βάση το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, μια νευρολογική εξέταση και διαγνωστικές εξετάσεις όπως ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ), απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI) ή αξονική τομογραφία (CT). Το ΗΕΓ είναι μια βασική εξέταση που καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου και μπορεί να εντοπίσει ανωμαλίες που σχετίζονται με επιληπτικές κρίσεις. Είναι σημαντικό να λάβετε μια ακριβή διάγνωση από έναν γιατρό για να καθοριστεί η κατάλληλη θεραπεία.

Πώς αντιμετωπίζεται η επιληψία;

Η επιληψία συνήθως αντιμετωπίζεται με αντιεπιληπτικά φάρμακα, τα οποία βοηθούν στον έλεγχο των επιληπτικών κρίσεων στους περισσότερους ανθρώπους. Ο τύπος της φαρμακευτικής αγωγής εξαρτάται από την ηλικία, τη συχνότητα των κρίσεων, τους παρενέργειες και άλλους παράγοντες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης εάν οι κρίσεις προέρχονται από μια μικρή περιοχή του εγκεφάλου. Ένας γιατρός μπορεί να συνεργαστεί μαζί σας για να αναπτύξει ένα εξατομικευμένο σχέδιο θεραπείας.

Μπορεί η επιληψία να θεραπευτεί;

Αν και δεν υπάρχει θεραπεία για την επιληψία, οι επιληπτικές κρίσεις μπορούν συχνά να ελεγχθούν με τη σωστή φαρμακευτική αγωγή και παρακολούθηση. Για πολλούς ανθρώπους, τα φάρμακα είναι πολύ αποτελεσματικά στη μείωση ή την εξάλειψη των κρίσεων εντελώς. Ωστόσο, κάποιοι μπορεί να συνεχίσουν να έχουν κρίσεις και να χρειάζονται προσαρμογές στη θεραπεία τους. Η τακτική παρακολούθηση από γιατρό είναι σημαντική για τη διαχείριση της επιληψίας και την ελαχιστοποίηση των κρίσεων.

Πώς μπορώ να βοηθήσω κάποιον κατά τη διάρκεια μιας επιληπτικής κρίσης;

Εάν δείτε κάποιον να έχει επιληπτική κρίση, είναι σημαντικό να παραμείνετε ήρεμοι και να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα: κρατήστε το άτομο ασφαλές απομακρύνοντας τυχόν επικίνδυνα αντικείμενα, τοποθετήστε απαλά το κεφάλι του σε ένα μαξιλάρι, χαλαρώστε τυχόν σφιχτά ρούχα γύρω από το λαιμό, γυρίστε το άτομο στο πλάι εάν είναι δυνατόν και μείνετε μαζί του μέχρι να τελειώσει η κρίση. Μην προσπαθήσετε να συγκρατήσετε το άτομο, να βάλετε κάτι στο στόμα του ή να του δώσετε οτιδήποτε να φάει ή να πιει. Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια εάν η κρίση διαρκέσει περισσότερο από 5 λεπτά.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.